https://duandongbinhduong.com.vn/

Quyết định giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương (3/10/2023)

Quyết định Số: 583/QĐ-UBND – Về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 10) để thực hiện Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương

Bình Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2023

Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương
Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương

Về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 10) để thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013,

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 22/02/2023

Thực hiện Thông báo số 337/TB-UBND ngày 29 ngày 9 tháng 2023 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 44 – khóa X

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 314/TTr-STNMT ngày 19/9/2023.

Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương
Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 10) với tổng diện tích 24.294,1m để thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương, cụ thể:

 1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 14.245,9m2 để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (Nhà ở liên kế thương mại).
 2. Giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 10.048,2m2 để sử dụng vào các mục đích:
 3. a) Đất giao thông (gồm: đường giao thông, hành lang kỹ thuật): 8.626,8m. b) Đất thủy lợi (kênh rạch): 1.421,4m.
 4. Vị trí, địa điểm khu đất: Các thửa đất thuộc dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An (chi tiết tại Phụ lục đính kèm, theo số liệu lồng ghép quy hoạch chi tiết do Văn phòng Đăng ký đất đai xác lập ngày 25/8/2023).
 5. Thời hạn giao đất để thực hiện dự án: Đến ngày 22/01/2058.
 6. Giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương chịu trách nhiệm:

 1. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 2. Quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích đất 560,9m2 (trong đó có 18m2 đất thuộc hành lang an toàn điện – cây xanh cách ly 1 và 542,9m2 đất thuộc hành lang kênh rạch trồng cây xanh theo Quy hoạch chi tiết).
 3. Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng đất đúng mục đích và ranh giới. Đến Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, thành phố Dĩ An để đăng ký biến động đất đai theo quy định.
 4. Đất được Nhà nước giao để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.
Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương
Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương

Điều 3. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

 1. Thông báo cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 2. Xác định cụ thể mốc giới và ban giao mốc ngoài thực địa theo quy định.
 3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương thực hiện việc nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa theo quy định đối với diện tích 8.821,8m (đất trồng lúa – LUC) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước đây.

Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương
Giao đất đợt 10 dự án khu đô thị Đông Bình Dương

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương và Thủ trưởng các ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.)