https://duandongbinhduong.com.vn/

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An đây là tiền đề để được giao đất và xin cấp phép xây dựng cho dự án Đông Bình Dương

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An với các nội dung chủ yếu như sau:

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An
 1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2023 (Đính kèm Phụ lục 1).
 2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023
 3. a) Diện tích thu hồi đất năm 2023 (Đính kèm Phụ lục 2). 
 4. b) Danh mục công trình thu hồi đất năm 2023 (Đính kèm Phụ lục 2a).
 5. c) Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Dĩ An tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Dĩ An phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An được duyệt.
 6. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
 7. a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 (Đính kèm Phụ lục 3).
 8. b) Danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 (Đính kèm Phụ lục 3a).
 9. c) Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Dĩ An tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Dĩ An và phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An được duyệt.
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An với các nội dung chủ yếu
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An với các nội dung chủ yếu như trên

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An chịu trách nhiệm:

 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực về tổ chức, quản lý nhà nước về đất đai; quy định cụ thể trách nhiệm của từng ngành trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; giám sát môi trường trong quá trình triển khai kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững.
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An đây là tiền đề để được giao đất và xin cấp phép xây dựng cho dự án Đông Bình Dương
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An đây là tiền đề để được giao đất và xin cấp phép xây dựng cho dự án Đông Bình Dương

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An; Thủ trưởng các ban ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.